Pedagoško vijeće

Pedagoško  vijeće  JU OŠ « Sjenjak» Tuzla   predstavlja  stručni,  savjetodavni  i  operativni  organ  u  školi.

                          Djelokrug  rada  Pedagoškog  vijeća  obuhvata  sljedeće:      

 • razmatra  organizaciono - materijalnu  problematiku  rada  škole,
 • daje  prijedloge  vezano  za  Godišnji  program  rada  škole,
 • pomaže  u  prijedlogu  rasporeda  rada  nastavnika  u  cilju  jednakog  opterećenja  rada  u  smjenama,
 • radi  na  izradi  programa  vrednovanja  rada  škole,
 • analizira  program  obrazovno-odgojnog  rada škole,
 • predlaže  sadržaje  i  vrste  raznih  aktivnosti  u  školi  vezano  za učenike,
 • programira  i  analizira  rad  vezano  za  rad  odsjeka  pojedinačno,
 • preduzima  mjere  za  unapređenje  organizacije  i  metodologije  rada,
 • pomaže  u  organizaciji  takmičenja  i  koncerata  uopšte,
 • predlaže  program  obilježavanja  Dana  škole  i  ostalih   koncertnih  aktivnosti,  kao  i  drugih značajnih  praznika  i  manifestacija,
 • vodi  dokumentaciju  i  evidenciju  vezano  za  unapređenje  organizacije  rada,
 • daje   konstruktivne  prijedloge  vezano  za  pletan  rad  i  djelatnost  škole,  a  sve  u  službi  podizanja  kvaliteta  rada  u  školi  i  uspjeha  uopšte,
 • obavlja  i  sve  ostale  poslove  za  koje  ga  zaduže  stručni  organi  škole,  direktor  ili  organ  upravljanja.

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION