Odluka o prijemu kandidata

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

JU OSNOVNA ŠKOLA „SJENJAK“ TUZLA

Broj: 39 /2016

Tuzla, 18.01.2016.godine

 

                 Na osnovu člana 20. st. 6. Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona broj: 10/1-34-018011-2/15  od  31.07.2015. godine, Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog broj:10/1-34-018011-4/15 od 7.8.2015. godine i  Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog broj:  10/1-02-030052/15 od  25.12.2015. godine te utvrđene Rang liste kandidata prijavljenih na oglas raspisan 30.12.2015. godine u dnevnom listu „Oslobođenje“, direktor škole donosi

O  D  L  U  K  U

o prijemu kandidata po raspisanom oglasu

za poziciju  29.1. administrativno-finansijski zaposlenik, 1 izvršilac, pola radnog vremena, na određeno vrijeme od 01.02.2016. godine

                                                                          I

                    U radni odnos na određeno vrijeme na poslove administrativno-finansijski zaposlenik, 1 izvršilac, pola radnog vremena, na odre đeno vrijeme od 1.2.2016. godine prima se kandidatkinja AHMETBEGOVIĆ (Faik) MIRELA sa ukupno 9 bodova,  kao prvorangirana na Rang listi.                                                                       

                                                                      II

                     Rok za pismeno prihvatanje ili odustanak kandidatkinje po konačnosti rang liste je dva radna dana od isticanja konačne odluke o prijemu kandidata i objavljene konačne rang liste.

                     Ukoliko se kandidatkinja u roku od dva radna dana od isticanja konačne odluke o prijemu kandidata pismeno ne izjasni o prihvatanju ili odustajanju od pozicije, direktor će pozvati sljedećeg kandidata sa rang liste.

                                                                      III

                    Ukoliko navedena kandidatkinja pristane na zaključivanje ugovora o radu, dužna je u roku od jednog dana po konačnosti ove Odluke  školi dostaviti slijedeća dokumenta:

  1. Svjedodžbu o završenoj srednjoj ekonomskoj 
  2. uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
  3. Radnu knjižicu,
  4. Ljekarsko uvjerenje,
  5. Uvjerenje o državljanstvu,
  6. Izvod iz matične knjige rođenih,
  7. CIPS,

                     Dokumenta se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji.  

                                                                         IV

                          POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

 Na ovu Odluku dozvoljen je prigovor u roku od 3 dana od dana objavljivanja. O prigovoru odlučuje Školski odbor škole.        

                                                                                  D I R E K T O R

 

                                                                               mr.sci. Damir Džafić

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION