Rang lista kandidata po oglasu

JU OŠ "Sjenjak"

Datum: 18.1.2016.

 

 

RANG LISTA KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE

OGLASA

 

Pozicija /Radno mjesto: 29.1. administrativno-finansijski zaposlenik,

1 izvršilac, ½ norme, na odredjeno vrijeme od 1.2.2016. godine

 

Prezime/ime oca/ i ime

a)

bodovi sa

intervjua

b) pripadnost boračkoj

populaciji

i radna

obaveza

c) Ukupno

bodova

Ahmetbegović (Faik) Mirela

9,00

Nema potvrdu poslodavca o radnoj obavezi

9,0

Mahmutović (Nusret) Mersiha

8,0

0,8  (radna obaveza)

8,8

Delmanović (Ibrahim) Nermina

8,0

-

8,0

Alagić (Sead) Amra

6,0

Nema potvrdu poslodavca o radnoj obavezi

6,0

 

Komisija za bodovanje:

 Indira Lukavica, predsjednik ___________________________________

 Nadira Husić, član ___________________________________________

 Admila Hasić, član ________________________________________

USLOVE OGLASA  NE ISPUNJAVAJU SLJEDEĆI KANDIDATI:

 

Pezime (Ime oca) i ime

Razlog

Tadić /Nikola/ Marijana

Nema odgovarajuću stručnu spremu niti Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Jaganjac /Hajrudin/ Amela

Nema Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Mujić /Mehmed/ Mersida

Nema Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Emkić /Enes/ Emir

Nema položen stručni ispit sa srednjom stručnom spremom (tumačenje Ministarstva u prilogu)

Pozderović-Nedimović /Mirzet/ Aida

Nema položen stručni ispit sa srednjom stručnom spremom (tumačenje Ministarstva u prilogu)

Ćosić /Nihad/ Sabrina

Nema položen stručni ispit sa srednjom stručnom spremom (tumačenje Ministarstva u prilogu)

 

 

 

 

 Komisija za bodovanje:

Indira Lukavica, predsjednik ___________________________________

 Nadira Husić, član ___________________________________________

 Admila Hasić, član ________________________________________

 

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION