ODLUKA O PRIJEMU KANDIDATA

Ovdje možete pogledati odluku o prijemu kandidata.

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

JU OSNOVNA ŠKOLA „SJENJAK“ TUZLA

Broj: 696 /2015

Tuzla, 24.08.2015.godine

 

                          Na osnovu člana 19 tačka 3. Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona broj: 10/1-34-018011-2/15  od  31.07.2015. godine  i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog broj:10/1-34-018011-4/15 od 7.8.2015. godine  te utvrđene Rang liste kandidata prijavljenih na konkurs raspisan 01.08. 2015 . godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“, direktor škole donosi

 

O  D  L  U  K  U

o prijemu kandidata po raspisanom konkursu

za poziciju 74.1- razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma na određeno vrijeme

 

                                                                          I

                           U radni odnos na određeno vrijeme na poslove nastavnika razredne nastave, 1 izvršilac, puna norma,  prima se kandidat ĐURIĆ (Dušan)  DRAGAN sa ukupno 58,20  bodova,  kao prvorangirani na Rang listi.                                                                                          

 

                                                                     II

 

                           Ukoliko navedeni kandidat stekne uslove za zaključivanje ugovora o radu, dužan je u roku od jednog dana školi dostaviti slijedeća dokumenta:

 1. diplomu,
 2.  uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 3. Radnu knjižicu,
 4. Ljekarsko uvjerenje,
 5. Uvjerenje o državljanstvu,
 6. Izvod iz matične knjige rođenih,
 7. CIPS,
 8. Ovjerenu izjavu  da nema smetnji za obavljanje poslova iz člana 73. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.

                          Dokumenta se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji.  

 

                                                                      III

 

                          POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

                          Na ovu Odluku dozvoljen je prigovor u roku od 3 dana od dana objavljivanja. O prigovoru odlučuje Školski odbor škole.

 

                                              

                                                                                                                  D I R E K T O R

 

                                                                                                               mr.sci. Damir Džafić

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

JU OSNOVNA ŠKOLA „SJENJAK“ TUZLA

Broj: 697 /2015

Tuzla, 24.08.2015.godine

 

                 Na osnovu člana 19 tačka 3. Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona broj: 10/1-34-018011-2/15  od  31.07.2015. godine  i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog broj:10/1-34-018011-4/15 od 7.8.2015. godine  te utvrđene Rang liste kandidata prijavljenih na konkurs raspisan 01.08. 2015 . godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“, direktor škole donosi

 

O  D  L  U  K  U

o prijemu kandidata po raspisanom konkursu

za poziciju 74.2- engleski jezik, 1 izvršilac, na 4 časova na određeno vrijeme

 

                                                                          I

                    U radni odnos na određeno vrijeme na poslove nastavnika engleskog jezika i književnosti, 1 izvršilac, na 4 časova prima se kandidatkinja PUŠKAR-MUSTAFIĆ (Osman) NADIRA sa ukupno 42,12 boda,  kao prvorangirana na Rang listi.

                                                                                                 

                                                                     II

 

                    Ukoliko navedena kandidatkinja pristane na zaključivanje ugovora o radu, dužna je u roku od jednog dana po konačnosti ove Odluke  školi dostaviti slijedeća dokumenta:

 1. diplomu,
 2.  uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 3. Radnu knjižicu,
 4. Ljekarsko uvjerenje,
 5. Uvjerenje o državljanstvu,
 6. Izvod iz matične knjige rođenih,
 7. CIPS,
 8. Ovjerenu izjavu  da nema smetnji za obavljanje poslova iz člana 73. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.

                     Dokumenta se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji.  

       

                                                                      III

 

                          POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

                          Na ovu Odluku dozvoljen je prigovor u roku od 3 dana od dana objavljivanja. O prigovoru odlučuje Školski odbor škole.

 

                                             

                                                                                                                  D I R E K T O R

 

                                                                                                               mr.sci. Damir Džafić

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

JU OSNOVNA ŠKOLA „SJENJAK“ TUZLA

Broj:  698/2015

Tuzla, 24.08.2015.godine

 

                          Na osnovu člana 19 tačka 3. Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona broj: 10/1-34-018011-2/15  od  31.07.2015. godine  i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog broj:10/1-34-018011-4/15 od 7.8.2015. godine  te utvrđene Rang liste kandidata prijavljenih na konkurs raspisan 01.08. 2015 . godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“, direktor škole donosi

 

O  D  L  U  K  U

o prijemu kandidata po raspisanom konkursu

za poziciju 74.3- historija, 1 izvršilac, 7 časova na određeno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije

 

                                                                          I

                           U radni odnos na određeno vrijeme na poslove nastavnika historije, 1 izvršilac, 7 časova,  prima se kandidat MUSIĆ (Hamza)  NIHAD sa ukupno 43,22 boda,  kao prvorangirani na Rang listi.                                                                                           

                                                                     II

 

                           Ukoliko navedeni kandidat stekne uslove za zaključivanje ugovora o radu, dužan je u roku od jednog dana školi dostaviti slijedeća dokumenta:

 1. diplomu,
 2.  uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 3. Radnu knjižicu,
 4. Ljekarsko uvjerenje,
 5. Uvjerenje o državljanstvu,
 6. Izvod iz matične knjige rođenih,
 7. CIPS,
 8. Ovjerenu izjavu  da nema smetnji za obavljanje poslova iz člana 73. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.

                          Dokumenta se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji.  

 

                                                                      III

 

                          POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

                          Na ovu Odluku dozvoljen je prigovor u roku od 3 dana od dana objavljivanja. O prigovoru odlučuje Školski odbor škole.

 

                                             

                                                                                                                  D I R E K T O R

 

                                                                                                               mr.sci. Damir Džafić

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

JU OSNOVNA ŠKOLA „SJENJAK“ TUZLA

Broj: 699 /2015

Tuzla, 24.08.2015.godine

 

                 Na osnovu člana 19 tačka 3. Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona broj: 10/1-34-018011-2/15  od  31.07.2015. godine  i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog broj:10/1-34-018011-4/15 od 7.8.2015. godine  te utvrđene Rang liste kandidata prijavljenih na konkurs raspisan 01.08. 2015 . godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“, direktor škole donosi

 

O  D  L  U  K  U

o prijemu kandidata po raspisanom konkursu

za poziciju 74.4- islamska vjeronauka, 1 izvršilac, na 13 časova na određeno vrijeme

 

                                                                          I

                    U radni odnos na određeno vrijeme na poslove nastavnika islamske vjeronauke, 1 izvršilac, na 13 časova prima se kandidatkinja AKRICHE (Avdo) EDINA sa ukupno 39,96  bodova,  kao prvorangirana na Rang listi.

                                                                                                   

                                                                     II

 

                    Ukoliko navedena kandidatkinja pristane na zaključivanje ugovora o radu, dužna je u roku od jednog dana po konačnosti ove Odluke  školi dostaviti slijedeća dokumenta:

 1. diplomu,
 2.  uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 3. Radnu knjižicu,
 4. Ljekarsko uvjerenje,
 5. Uvjerenje o državljanstvu,
 6. Izvod iz matične knjige rođenih,
 7. CIPS,
 8. Ovjerenu izjavu  da nema smetnji za obavljanje poslova iz člana 73. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.

                     Dokumenta se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji.  

       

                                                                      III

 

                          POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

                          Na ovu Odluku dozvoljen je prigovor u roku od 3 dana od dana objavljivanja. O prigovoru odlučuje Školski odbor škole.

 

                                             

                                                                                                                  D I R E K T O R

 

                                                                                                               mr.sci. Damir Džafić

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

JU OSNOVNA ŠKOLA „SJENJAK“ TUZLA

Broj: 700 /2015

Tuzla, 24.08.2015.godine

 

                 Na osnovu člana 19 tačka 3. Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona broj: 10/1-34-018011-2/15  od  31.07.2015. godine  i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog broj:10/1-34-018011-4/15 od 7.8.2015. godine  te utvrđene Rang liste kandidata prijavljenih na konkurs raspisan 01.08. 2015 . godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“, direktor škole donosi

 

O  D  L  U  K  U

o prijemu kandidata po raspisanom konkursu

za poziciju 74.5- muzička kultura, 1 izvršilac, na 9 časova na određeno vrijeme

 

                                                                          I

                    U radni odnos na određeno vrijeme na poslove nastavnika muzičke kulture, 1 izvršilac, na 9 časova prima se kandidatkinja PIRIĆ (Mahmut) SELINA sa ukupno 45,34 bodova,  kao prvorangirana na Rang listi.

                                                                                                   

                                                                     II

                    Ukoliko navedena kandidatkinja pristane na zaključivanje ugovora o radu, dužna je u roku od jednog dana po konačnosti ove Odluke  školi dostaviti slijedeća dokumenta:

 1. diplomu,
 2.  uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 3. Radnu knjižicu,
 4. Ljekarsko uvjerenje,
 5. Uvjerenje o državljanstvu,
 6. Izvod iz matične knjige rođenih,
 7. CIPS,
 8. Ovjerenu izjavu  da nema smetnji za obavljanje poslova iz člana 73. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.

                     Dokumenta se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji.  

       

                                                                      III

 

                          POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

                          Na ovu Odluku dozvoljen je prigovor u roku od 3 dana od dana objavljivanja. O prigovoru odlučuje Školski odbor škole.

 

                                             

                                                                                                                  D I R E K T O R

 

                                                                                                               mr.sci. Damir Džafić

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

JU OSNOVNA ŠKOLA „SJENJAK“ TUZLA

Broj: 701 /2015

Tuzla, 24.08.2015.godine

 

                 Na osnovu člana 19 tačka 3. Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona broj: 10/1-34-018011-2/15  od  31.07.2015. godine  i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog broj:10/1-34-018011-4/15 od 7.8.2015. godine  te utvrđene Rang liste kandidata prijavljenih na konkurs raspisan 01.08. 2015 . godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“, direktor škole donosi

 

O  D  L  U  K  U

o prijemu kandidata po raspisanom konkursu

za poziciju 74.6- matematika, 1 izvršilac, na 8 časova na određeno vrijeme

 

                                                                          I

                    U radni odnos na određeno vrijeme na poslove nastavnika matematike, 1 izvršilac, na 8 časova prima se kandidatkinja ŽUNIĆ (Murat) SELMA sa ukupno 28,10 bodova,  kao prvorangirana na Rang listi.

                                                                                                    

                                                                      II

                    Ukoliko navedena kandidatkinja pristane na zaključivanje ugovora o radu, dužna je u roku od jednog dana po konačnosti ove Odluke  školi dostaviti slijedeća dokumenta:

 1. diplomu,
 2.  uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 3. Radnu knjižicu,
 4. Ljekarsko uvjerenje,
 5. Uvjerenje o državljanstvu,
 6. Izvod iz matične knjige rođenih,
 7. CIPS,
 8. Ovjerenu izjavu  da nema smetnji za obavljanje poslova iz člana 73. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.

                     Dokumenta se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji.  

       

                                                                      III

 

                          POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

                          Na ovu Odluku dozvoljen je prigovor u roku od 3 dana od dana objavljivanja. O prigovoru odlučuje Školski odbor škole.

 

                                             

                                                                                                                  D I R E K T O R

 

                                                                                                               mr.sci. Damir Džaf

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

JU OSNOVNA ŠKOLA „SJENJAK“ TUZLA

Broj:  702/2015

Tuzla, 24.08.2015.godine

 

                 Na osnovu člana 19 tačka 3. Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona broj: 10/1-34-018011-2/15  od  31.07.2015. godine  i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog broj:10/1-34-018011-4/15 od 7.8.2015. godine  te utvrđene Rang liste kandidata prijavljenih na konkurs raspisan 01.08. 2015 . godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“, direktor škole donosi

 

O  D  L  U  K  U

o prijemu kandidata po raspisanom konkursu

za poziciju 74.7- defektolog/oligofrenolog, 1 izvršilac, na pola norme na određeno vrijeme

 

                                                                          I

                    U radni odnos na određeno vrijeme na poslove defektologa/oligofrenologa, 1 izvršilac, na pola norme prima se kandidatkinja BAKIĆ (Ibrahim) SELMA sa ukupno 45,04  bodova,  kao prvorangirana na Rang listi.

                                                                                                   

                                                                     II

                    Ukoliko navedena kandidatkinja pristane na zaključivanje ugovora o radu, dužna je u roku od jednog dana po konačnosti ove Odluke  školi dostaviti slijedeća dokumenta:

 1. diplomu,
 2.  uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 3. Radnu knjižicu,
 4. Ljekarsko uvjerenje,
 5. Uvjerenje o državljanstvu,
 6. Izvod iz matične knjige rođenih,
 7. CIPS,
 8. Ovjerenu izjavu  da nema smetnji za obavljanje poslova iz člana 73. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.

                     Dokumenta se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji.  

       

                                                                      III

 

                          POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

                          Na ovu Odluku dozvoljen je prigovor u roku od 3 dana od dana objavljivanja. O prigovoru odlučuje Školski odbor škole.

 

                                             

                                                                                                                  D I R E K T O R

 

                                                                                                               mr.sci. Damir Džaf

 

 

BOSNA I HERCEGOVINA

FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE

TUZLANSKI KANTON

JU OSNOVNA ŠKOLA „SJENJAK“ TUZLA

Broj:  703/2015

Tuzla, 24.08.2015.godine

 

                 Na osnovu člana 19 tačka 3. Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog kantona broj: 10/1-34-018011-2/15  od  31.07.2015. godine  i Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uslovima, kriterijima i postupku zapošljavanja u javnim ustanovama osnovnog i srednjeg obrazovanja na području Tuzlanskog broj:10/1-34-018011-4/15 od 7.8.2015. godine  te utvrđene Rang liste kandidata prijavljenih na konkurs raspisan 01.08. 2015 . godine u dnevnom listu „Dnevni avaz“, direktor škole donosi

 

O  D  L  U  K  U

o prijemu kandidata po raspisanom konkursu

za poziciju 74.8- tehnički odgoj i informatika, 1 izvršilac, na 8 časova na određeno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funcije

 

                                                                          I

                    U radni odnos na određeno vrijeme na poslove nastavnika tehničkog odgoja i informatike, 1 izvršilac, na 8 časova prima se kandidatkinja IMŠIROVIĆ (Muhamed) AMELA sa ukupno 50,32 bodova,  kao prvorangirana na Rang listi.

                                                                                                   

                                                                     II

 

                    Ukoliko navedena kandidatkinja pristane na zaključivanje ugovora o radu, dužna je u roku od jednog dana po konačnosti ove Odluke  školi dostaviti slijedeća dokumenta:

 1. diplomu,
 2.  uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 3. Radnu knjižicu,
 4. Ljekarsko uvjerenje,
 5. Uvjerenje o državljanstvu,
 6. Izvod iz matične knjige rođenih,
 7. CIPS,
 8. Ovjerenu izjavu  da nema smetnji za obavljanje poslova iz člana 73. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju.

                     Dokumenta se prilažu u originalu ili ovjerenoj kopiji.  

 

                                                                      III

 

                          POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

                          Na ovu Odluku dozvoljen je prigovor u roku od 3 dana od dana objavljivanja. O prigovoru odlučuje Školski odbor škole.

 

                                             

                                                                                                                  D I R E K T O R

 

                                                                                                              

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION