RANG LISTA KANDIDATA

Ovdje možete pogledati rang listu kandidata od 24.8.2015 god.

JU OŠ "Sjenjak"

Datum: 24.8.2015.

RANG LISTE KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE KONKURSA ZA NASTAVNIKE I STRUČNE SARADNIKE

 

Pozicija /Radno mjesto: 74.1. razredna nastava, 1 izvršilac, puna norma, na određeno vrijeme

Prezime/ime oca/ i ime

a)

bodovi za staž

/čekanje

b)pripadnost boračkoj

populaciji

i radna

obaveza

c)

mentor/

savjetn.

d)

bod sa

intervjua

e)

dodatni

bodovi

(prizna-

nja,odl.)

Ukupno

bodova

Đurić/Dušan/Dragan

51,20

0

0

7,00

0

58,20

Subašić/Mirsad/

Mensura

35,40

7,08

0

6,00

0

48,48

Dorić/Agan/Almir

31,20

6,86

0

9,00

0

47,06

Šadić/Fetahija/Elisa

31,40

5,65

0

9,00

0

46,05

Fišeković/Hazim/

Selma

32,00

5,76

0

7,00

0

44,76

Avdić/Rasim/Nermina

30,60

5,05

0

9,00

0

44,65

Pirić/Dzevad/Jasmina

28,40

6,25

0

9,00

0

43,65

Hajdarhodžić/Mehmed/Amra

32,60

6,52

0

4,00

0

43,12

Smajić/Alinafi/Sabina

31,60

6,32

0

5,00

0

42,92

Šehmehmedović

/Ohran/Begzada

29,80

5,96

0

6,00

0

41,76

Dostović/Enver/Edisa

32,80

5,90

0

3,00

0

41,70

Kahrimanović/Zećo/

Zehrina

27,80

5,28

0

8,00

0

41,08

Demirović/Salih/Edina

28,20

5,64

0

7,00

0

40,84

Agić/Mustafa/Mersiha

26,40

5,28

0

9,00

0

40,68

Alispahić/Adil/Azra

26,60

5,05

0

8,00

0

39,65

Topčić/Muzafer/Edna

26,00

5,20

0

8,00

0

39,20

Ramić/Sead/Azra

27,60

5,52

0

6,00

0

39,12

Omerbegović/Salko/

Šaha

28,40

5,68

0

5,00

0

39,08

Jašarević/Daub/Sabina

24,00

4,8

0

9,00

0

37,80

Jozić-Mujčinović/Zoran/

Ivana

27,80

0

0

9,00

0

36,80

Djedović/Fahrudin/

Samra

25,00

5,00

0

5,00

0

35,00

Feukić/Mevludin/Azra

21,00

3,78

0

8,00

0

32,78

Avdić/Esad/Edita

25,40

0

0

7,00

0

32,40

Siočić/Ibrahim/Emina

24,00

0

0

5,00

0

29,00

Lolić/Enver/Medina

18,60

0

0

8,00

0

26,60

Džemić/Asim/Zehra

14,80

0

0

9,00

0

23,80

Ćorić-Mahmutović

/Ekrem/Amela

16,20

3,24

0

4,00

0

23,44

Ivanović/Božo/Sandra

12,00

2,40

0

9,00

0

23,40

Dedić/Habib/Aldin

11,60

2,08

0

9,00

0

22,68

Kovačević/Mehmed/

Naida

13,80

2,62

0

6,00

0

22,42

Haračić/Ćamil/Aldina

13,20

0

0

9,00

0

22,20

Kabadajić/Fadil/

Ferizada

9,00

2,70

0

9,00

0

20,70

Begić/Ibrahim/Irma

8,80

2,64

0

9,00

0

20,44

Nukić/Hajrudin/Mirela

8,60

0

0

8,00

0

16,60

Tučić/Jasmin/ Sabina

6,80

2,04

0

3,00

0

11,84

Djedović/Ferid/Alma

5,00

0

0

6,00

0

11,00

 

 

 

 

 

Komisija za bodovanje:

Indira Lukavica, predsjednik ___________________________________

Nadira Husić, član ___________________________________________

Admila Hasić, član ________________________________________

 

USLOVE KONKURSA (razredna nastava ) NE ISPUNJAVAJU SLJEDEĆI KANDIDATI:

Pezime (Ime oca) i ime

Razlog

Omerbegović-Dedić/Asif / Paša

Nema Uvjerenje o položenom stručnom ispitu

Jahić/Zejnil/Admira

Bez intervjua

Paočić/Refik/Saliha

Bez intervjua

Mujkanović/Abdulah/Armela

Bez intervjua

Čorić/Senahid/Irmela

Bez intervjua

Huremović/Vehid/

Amela

Bez intervjua

Husejnović/Isak/Aida

Bez intervjua

Uzejrovć/Muhamed/

Adisa

Bez intervjua

Ferhatbegović/Besim/

Benisa

Bez intervjua

Avdić/Nusret/Nusreta

Bez intervjua

Gurdić/Safet/Nezira

Bez intervjua

Paočić/Ibrahim/Ines

Bez intervjua

Milić/Izet/Alma

Bez intervjua

Altumbabić/Salih/

Lejla

Bez intervjua

Mehić/Ramo/

Almedina

Bez intervjua

Marković/Jakov/Vesna

Bez intervjua

Jarčević/Zikrija/Maja

Bez intervjua

Mašić-Aljukić/Refik/

Enisa

Bez intervjua

Kovačević/Omer/Edin

Bez intervjua

Halilović/Salih/Zana

Bez intervjua

Bajramović/Suad/

Sanita

Bez intervjua

Kovčić/Mustafa/Lejla

Bez intervjua

Petričević/Huso/

Amela

Bez intervjua

Imamović/Raif/Alma

Bez intervjua

Milinkić/Himzo/Alma

Bez intervjua

Ibralić/Mevludin/

Mevlida

Bez intervjua

Kovačević/Hazim/

Lejla

Bez intervjua

Komisija za bodovanje:

Indira Lukavica, predsjednik _____________       Nadira Husić, član ______________

Admila Hasić, član _____________

 

JU OŠ "Sjenjak"

Datum: 24.8.2015.

RANG LISTE KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE KONKURSA ZA NASTAVNIKE I STRUČNE SARADNIKE

 

Pozicija /Radno mjesto: 74.2. engleski jezik, 1 izvršilac, 4 časa, na određeno vrijeme

Prezime/ime oca/ i ime

a)

bodovi za staž

/čekanje

b)pripadnost boračkoj

populaciji

i radna

obaveza

c)

mentor/

savjetn.

d)

bod sa

intervjua

e)

dodatni

bodovi

(prizna-

nja,odl.)

Ukupno

bodova

Puškar-Mustafić/Osman/

Nadira

27,60

5,52

0

9,00

0

42,12

Mehmedović/Hadže/

Maja

17,60

3,52

0

9,00

0

30,12

Todorović/Slavenko/Maja

17,60

3,17

1,00

8,00

0

29,77

Berberović/Faik/

Danijal

20,80

0

0

9,00

0

29,80

Kurtić-Kovačević

/Esad/Edisa

16,20

3,24

0

6,00

4,00

29,44

Lulić/Ferid/Azra

21,20

4,02

0

4,00

0

29,22

Trifković/Predrag/

Mirna

16,80

3,02

0

9,00

0

28,82

Grbić/Sadik/Alma

16,40

3,28

0

9,00

0

28,68

Marković/Dragan/

Dragana

16,20

3,07

0

9,00

0

28,27

Divović/Vlado/Mladen

22,40

0

1,00

4,00

0

27,40

Osmančević7Suljo/

Suvada

16,40

4,92

0

5,00

0

26,32

Babić/Jusuf/Alma

14,40

2,74

0

9,00

0

26,14

Agić/Sead/Asja

19,20

0

0

6,00

0

25,20

Bečirović/Fuad/Alma

16,00

0

0

9,00

0

25,00

Cvjetić/Ivica/Ivana

15,00

0

0

9,00

0

24,00

Brkić/Sead/Jasmina

12,20

2,30

0

9,00

0

23,50

Idrizović/Muharem/

Mersiha

11,60

0

0

8,00

0

19,60

Bundavica/Nihad/

Esmeralda

11,20

2,24

0

6,00

0

19,44

Kičin-Mujezinović

/Zuhdija/Amra

10,00

0

0

7,00

0

17,00

Mulaosmanović

/Fahrudin/Amra

7,20

1,44

0

8,00

0

16,64

Bakić/Šehabudin/Lejla

6,80

0

0

9,00

0

15,80

Nikolić/Anto/Ivana

5,60

1,12

0

8,00

0

14,72

Hadžiefendić/Halil/

Selma

10,20

0

0

4,00

0

14,20

Džambić/Hesein/

Amela

4,80

0

0

6,00

0

10,80

Makaš/Ibro/Snježana

6,60

0

0

4,00

0

10,60

 

 

 

 


Komisija za bodovanje:

Indira Lukavica, predsjednik ___________________________________

Nadira Husić, član ___________________________________________

Admila Hasić, član ________________________________________

 

USLOVE KONKURSA (engleski jezik) NE ISPUNJAVAJU SLJEDEĆI KANDIDATI:

 

Pezime (Ime oca) i ime

Razlog

Puškarević /Mehmed/ Almira

Neblagovremena prijava na Konkurs

Aljukić/Bešir/Bernisa

Bez intervjua

Unger/Zlatko/Melica

Bez intervjua

Šmigalović/Alija/ Selma

Bez intervjua

Mandžić/Alija/Lejla

Bez intervjua

Tokić/Mladen/Tatjana

Bez intervjua

Komisija za bodovanje:

Indira Lukavica, predsjednik ___________________________________

Nadira Husić, član ___________________________________________

Admila Hasić, član ________________________________________

 

JU OŠ "Sjenjak"

Datum: 24.8.2015.

RANG LISTE KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE KONKURSA ZA NASTAVNIKE I STRUČNE SARADNIKE

 

Pozicija /Radno mjesto: 74.3. historija, 1 izvršilac, 7 časova, na određeno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije

Prezime/ime oca/ i ime

a)

bodovi za staž

/čekanje

b)pripadnost boračkoj

populaciji

i radna

obaveza

c)

mentor/

savjetn.

d)

bod sa

intervjua

e)

dodatni

bodovi

(prizna-

nja,odl.)

Ukupno

bodova

Musić/Hamza/Nihad

29,00

5,22

0

9,00

0

43,22

Mujkić/Mehmed/Amra

28,20

5,64

0

9,00

0

42,84

Maljišević/Hasan/

Dževad

33,20

0

0

9,00

0

42,20

Hasanić/Faruk/Zuhra

27,20

5,44

0

9,00

0

41,64

Mehić/Mehmedalija/

Fuad

27,20

5,44

0

9,00

0

41,64

Božić/Ibrahim/Sanela

27,20

4,90

0

9,00

0

41,10

Destanović/Fadil/

Samka

26,80

5,09

0

9,00

0

40,89

Sarajlić/Rasim/

Remsada

30,00

6,60

1,00

3,00

0

40,60

Fišeković/Mustafa/

Amra

26,60

4,78

0

9,00

0

40,38

Muhić/Huso/Selma

26,00

5,20

0

9,00

0

40,20

Šehić/Bego/Esma

26,60

5,05

0

7,00

0

38,65

Sakić/Bego/Ekrem

30,00

0

1,00

7,00

0

38,00

Omerović/Nurija/Nijaz

28,80

6,04

0

3,00

0

37,84

Čačković/Meho/

Dženeta

22,80

4,56

0

9,00

0

36,36

Mujkić/Edhem/Hasija

26,00

4,94

1,00

4,00

0

35,94

Abdulahović/Esad/

Hajrija

19,20

5,76

0

7,00

0

31,96

Džuzdanović/Sulejman/Maida

26,80

0

0

5,00

0

31,80

Šabanović-Ibišević

/Enver/Mersa

27,40

0

0

4,00

0

31,40

Omerčević/Nihad/

Nihada

21,20

3,81

0

6,00

0

31,01

Jahić/Safet/Fikret

14,40

3,46

0

9,00

0

26,86

Bećirović/Sead/Elvis

17,00

0

0

9,00

0

26,00

Sultanić/Mirabel/

Šahbaz

14,40

2,59

0

9,00

0

25,99

Čirak/Osmo/Jasmina

21,20

0

0

4,00

0

25,20

Suljkanović/Mehmed/Halida

17,20

3,44

0

4,00

0

24,64

Omerbegović/Rasim/

Haša

12,20

2,92

0

6,00

0

21,12

Čehić/Izudin/Mirela

10,00

0

0

8,00

0

18,00

Hasić/Suad/Amra

7,20

1,44

0

9,00

0

17,64

Efendić/Zinudin/Naida

4,40

0,88

0

6,00

4,00

15,28

Bačić/Bahrija/ Sanela

6,80

0

0

8,00

0

14,80

Vehabović/Zijad/Amer

5,60

0

0

9,00

0

14,60

Mujić/Ševal/Elvira

6,60

1,98

0

6,00

0

14,58

Memišević/Muhamed/Vesna

6,20

1,24

0

6,00

0

13,44

Mekanić/Bećir/Alma

7,40

2,20

0

3,00

0

12,60

Kopić/Haso/Azra

5,00

0

0

5,00

0

10,00

 

 

 

 

 

 

Komisija za bodovanje:

Indira Lukavica, predsjednik ___________________________________

Nadira Husić, član ___________________________________________

Admila Hasić, član ________________________________________

 

USLOVE KONKURSA (historija) NE ISPUNJAVAJU SLJEDEĆI KANDIDATI:

 

Pezime (Ime oca) i ime

Razlog

Čandić/Alija/Amra

Nema Uvjerenje o položenom sručnom ispitu

Kurtalić/Muradif/Mirza

Nema Uvjerenje o položenom sručnom ispitu

Bektić/Suad/Samir

Nema ovjerenu kopiju izjave

Gušić/Haso/Ilijaz

Nema ovjerenu kopiju izjave

Kešetović/Ruždija/

Safija

Nema ovjerenu kopiju izjave

Ibrišimović/Salim/

Almedin

Bez intervjua

Arapović/Muzafer/

Jasmin

Bez intervjua

Dubravić/Fahir/Džejla

Bez intervjua

Džuzdanović/Behlul/

Munever

Bez intervjua

Ramić/Enver/Nadira

Bez intervjua

Ramić/Remzija/Mujo

Bez intervjua

Andelija/Abdulah/Adis

Bez intervjua

Mujkanović/Salkan/

Sanela

Bez intervjua

Komisija za bodovanje:

Indira Lukavica, predsjednik ___________________________________

Nadira Husić, član ___________________________________________

Admila Hasić, član ________________________________________

 

 

JU OŠ "Sjenjak"

Datum: 24.8.2015.

RANG LISTE KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE KONKURSA ZA NASTAVNIKE I STRUČNE SARADNIKE

Pozicija /Radno mjesto: 74.4. islamska vjeronauka, 1 izvršilac, 13 časova, na odredjeno vrijeme

 

Prezime/ime oca/ i ime

a)

bodovi za staž

/čekanje

b)pripadnost boračkoj

populaciji

i radna

obaveza

c)

mentor/

savjetn.

d)

bod sa

intervjua

e)

dodatni

bodovi

(prizna-

nja,odl.)

Ukupno

bodova

Akriche/Avdo/Edina

25,80

5,16

0

9,00

0

39,96

Sinanović/Šahin/Amra

21,20

3,81

1,00

8,00

0

34,01

Salihović/Mustafa/

Nihad

18,80

3,76

0

9,00

0

31,56

Smajić/Ibro/Izudin

17,00

5,10

0

8,00

0

30,10

Purković/Ahmed/

Ahmedina

21,60

0

0

8,00

0

29,60

 

USLOVE KONKURSA (islamska vjeronauka) NE ISPUNJAVAJU SLJEDEĆI KANDIDATI:

Pezime (Ime oca) i ime

Razlog

Ferhatbegović/Dževad/Dževdeta

Nema Uvjerenje o položenom sručnom ispitu

Velagić/Safet/Ziba

Bez intervjua

Mehidić/Muharem/Alma

Bez intervjua

Imamović/Fadil/Džemal

Bez intervjua

Karasalihović/Izudin/Sumeja

Bez intervjua

Okanović/Osman/Mihreta

Bez intervjua

Smajlović/Mehmed/Muamera

Bez intervjua

Smajlović/Junuz/Nermina

Bez intervjua

 Komisija za bodovanje:

Indira Lukavica, predsjednik ___________________________________

Nadira Husić, član ___________________________________________

Admila Hasić, član ________________________________________

 

JU OŠ "Sjenjak"

Datum: 24.8.2015.

RANG LISTE KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE KONKURSA ZA NASTAVNIKE I STRUČNE SARADNIKE

 

Pozicija /Radno mjesto: 74.5. muzička kultura, 1 izvršilac, 9 časova, na određeno vrijeme

Prezime/ime oca/ i ime

a)

bodovi za staž

/čekanje

b)pripadnost boračkoj

populaciji

i radna

obaveza

c)

mentor/

savjetn.

d)

bod sa

intervjua

e)

dodatni

bodovi

(prizna-

nja,odl.)

Ukupno

bodova

Pirić/Mahmut/Selina

30,80

5,54

0

9,00

0

45,34

Kadrić/Hamdija/Sanela

31,40

6,28

0

7,00

0

44,68

Majdančić/Ismet/

Elmira

37,80

0

0

5,00

0

42,80

Kusturica/Zijad/Amer

17,80

3,91

0

8,00

0

29,71

Imširović/Muhamed/

Azrudin

15,00

0

0

6,00

0

21,00

Juničić/Fahrudin/Emir

9,80

0

0

9,00

0

18,80

Morankić/Sead/Mirza

7,20

0

0

9,00

0

16,20

Hairlić/Emir/Asja

7,40

0

0

8,00

0

15,40

 

 


USLOVE KONKURSA (muzička kultura)  NE ISPUNJAVAJU SLJEDEĆI KANDIDATI:

Pezime (Ime oca) i ime

Razlog

Subašić/Safet/Nedim

Nema Uvjerenje o položenom sručnom ispitu

Dervišević/Enver/Džan

Nema Uvjerenje o položenom sručnom ispitu

Hodžić/Ekrem/Enisa

Nema Uvjerenje o položenom sručnom ispitu

Mujabašić/Mujo/

Nedim

Nema ovjerenu kopiju izjave

Turkić/Ibro/Adela

Bez intervjua

Šabanović/Safet/Mevludin

Bez intervjua

Komisija za bodovanje:

Indira Lukavica, predsjednik ___________________________________

Nadira Husić, član ___________________________________________

Admila Hasić, član ________________________________________

 

JU OŠ "Sjenjak"

Datum: 24.8.2015.

RANG LISTE KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE KONKURSA ZA NASTAVNIKE I STRUČNE SARADNIKE

 

Pozicija /Radno mjesto: 74.6. matematika, 1 izvršilac, 8 časova, na određeno vrijeme

Prezime/ime oca/ i ime

a)

bodovi za staž

/čekanje

b)pripadnost boračkoj

populaciji

i radna

obaveza

c)

mentor/

savjetn.

d)

bod sa

intervjua

e)

dodatni

bodovi

(prizna-

nja,odl.)

Ukupno

bodova

Žunić/Murat/Selma

15,80

3,30

0

9,00

0

28,10

Kišić/Hamza/Anela

14,40

2,88

1,00

9,00

0

27,28

Ganić/Nedim/Edin

15,40

2,77

0

9,00

0

27,17

Sinanović/Hajid/Emina

16,60

2,99

0

6,00

0

25,59

Suljić/Ismet/Erna

17,40

3,13

0

5,00

0

25,53

Kamber/Ismet/Elvira

15,60

3,12

0

6,00

0

24,72

Smajlović/Hamzalija/

Haris

13,40

2,41

0

8,00

0

23,81

Ljubunčić/Samid/

Emira

11,40

2,28

0

9,00

0

22,68

Avdić/Nezir/Nermin

12,00

2,40

1,00

7,00

0

22,40

Cerjaković/Edhem/

Edisa

14,00

2,80

1,00

4,00

0

21,80

Burgić/Enes/Nermin

9,00

3,42

0

9,00

0

21,42

Berbić-Mišić/Nesib/Rensa

14,40

0

0

7,00

0

21,40

Ahmetović/Hajid/

Haida

9,80

1,76

0

9,00

0

20,56

Hodžić/Mevludin/

Jasmin

10,00

2,00

0

8,00

0

20,00

Mešaljić/Mehmedalija/

Elvis

9,60

2,11

0

8,00

0

19,71

Ahmetspahić/Fadil/

Mirzet

13,40

2,95

0

3,00

0

19,35

Bajrović/Fuad/Azur

9,60

1,72

0

8,00

0

19,32

Bosankić/Mohamed Kamal/Sanja

12,00

0

0

7,00

0

19,00

Mujagić/Alija/Irma

9,00

1,71

0

8,00

0

18,71

Šarić/Muhamed/

Jasmina

12,00

2,64

0

4,00

0

18,64

Džanić/Rizah/Nermina

7,20

1,37

0

9,00

0

17,57

Selimović/Mujo/Amela

9,60

1,92

0

6,00

0

17,52

Beširović-Jagodić

/Izet/Maida

9,60

1,82

0

6,00

0

17,42

Imamović/Abdulah/

Amela

9,60

2,11

0

5,00

0

16,71

Ćatibušić/Haso/Edis

7,20

1,36

0

8,00

0

16,56

Tulumović/Osman/

Mirnesa

5,20

1,04

0

9,00

0

15,24

Mešković/Salih/Sabina

6,20

0

0

9,00

0

15,20

Muminović/Esad/

Mersida

7,20

0

0

8,00

0

15,20

Softić/Osman/Izet

7,20

1,37

0

6,00

0

14,57

Aličić-Dželilović

/Senaid/Senada

7,20

1,29

0

6,00

0

14,49

Kikanović/Mehmed/

Danira

4,40

0,88

0

8,00

0

13,28

Džuzdanović/Sejdo/

Edin

7,20

0

0

6,00

0

13,20

Zulić/Husein/Melisa

4,80

0

0

8,00

0

12,80

Ilić/Vladimir/

Miroslava

4,80

0

0

7,00

0

11,80

Bajrić/Nusret/Miralem

4,80

0,91

0

5,00

0

10,71

Zoletić/Hasan/Adela

4,80

0

0

3,00

0

7,80

 

 

 

Komisija za bodovanje:

Indira Lukavica, predsjednik ___________________________________

Nadira Husić, član ___________________________________________

Admila Hasić, član ________________________________________

 USLOVE KONKURSA (matematika) NE ISPUNJAVAJU SLJEDEĆI KANDIDATI:

 

Pezime (Ime oca) i ime

Razlog

Sabitović/Faik/Elvira

Nema Uvjerenje o položenom sručnom ispitu

Sinanović/Ibrahim/Remzija

Nema Uvjerenje o položenom sručnom ispitu

Jarčević/Zikrija/Azra

Nema Uvjerenje o položenom sručnom ispitu

Beširović/Smajl/Amila

Nema Uvjerenje o položenom sručnom ispitu

Hajdarbegović/Jusuf/

Edim

Nema ovjerenu kopiju izjave

Delić/Mahmudin/Anela

Bez inervjua

Mehić/Muhamed/

Suada

Bez inervjua

Ahmetović/Ibro/Edisa

Bez inervjua

Poljaković/Zulfo/

Mirnes

Bez inervjua

Salkić/Fuad/Amela

Bez inervjua

Bektić/Enver/Amra

Bez inervjua

Omerčević/Asim/Amir

Bez inervjua

Brkić/Ešef/Nermin

Bez inervjua

Puzić/Zaim/Halid

Bez inervjua

Žigić/Salih/Zerina

Bez inervjua

Husejnefendić/Nenad/

Ivana

Bez inervjua

Čičkušić/Enver/Emina

Bez inervjua

Komisija za bodovanje:

Indira Lukavica, predsjednik ___________________________________

Nadira Husić, član ___________________________________________

Admila Hasić, član ________________________________________

 

JU OŠ "Sjenjak"

Datum: 24.8.2015.

RANG LISTE KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE KONKURSA ZA NASTAVNIKE I STRUČNE SARADNIKE

 Pozicija /Radno mjesto: 74.7.defektolog-oligofrenolog/edukator rehabilitator, 1 izvršilac, pola norme,  na određeno vrijeme

Prezime/ime oca/ i ime

a)

bodovi za staž

/čekanje

b)pripadnost boračkoj

populaciji

i radna

obaveza

c)

mentor/

savjetn.

d)

bod sa

intervjua

e)

dodatni

bodovi

(prizna-

nja,odl.)

Ukupno

bodova

Bakić/Ibrahim/Selma

29,20

5,84

1

9,00

0

45,04

Krstanović/Nebojša/

Sandra

31,40

5,96

0

6,00

0

43,36

Tadić/Niko/Dijana

25.20

5,54

0

9,00

0

39,74

Burgić/Rasim/Mirela

24,40

5,37

0

9,00

0

38,77

Feukić/Nesib/Anita

24,80

4,96

0

9,00

0

38,76

Muminović/Muhamed/

Edisa

25,20

5,54

0

8,00

0

38,74

Ahmetašević/Fahrudin/Azra

24,00

4,56

0

9,00

0

37,56

Helić/Asim/Amra

24,00

4,32

0

9,00

0

37,32

Musić/Rifat/Dijana

26,60

0

0

7,00

0

33,60

Smajić/Fuad/Adela

18,80

3,76

0

9,00

0

31,56

Omerčević/Muhamed/Alisa

19,80

0

0

5,00

0

24,80

Marković/Rado/Suzana

9,20

1,75

0

9,00

0

19,95

Mujčinović/Asim/

Majda

9,40

1,79

0

4,00

0

15,19


 

 

 

 


Komisija za bodovanje:

Indira Lukavica, predsjednik ___________________________________

Nadira Husić, član ___________________________________________

Admila Hasić, član ________________________________________

USLOVE KONKURSA (defektolog-oligofrenolog/edukator rehabilitator) NE ISPUNJAVAJU SLJEDEĆI KANDIDATI:

 

Pezime (Ime oca) i ime

Razlog

Taletović/Emin/Lama

Nema Uvjerenje o položenom sručnom ispitu

Husić-Đuzić/Irfan/Izeta

Nema Uvjerenje o položenom sručnom ispitu

Tupajić/Meho/

Mersija

Nema ovjerenu kopiju izjave

Dautović/Adem/Azra

Nema ovjerenu kopiju izjave

Dorić/Šefik/Mersida

Bez intervjua

Karić/Muris/Mesiha

Bez intervjua

Komisija za bodovanje:

Indira Lukavica, predsjednik ___________________________________

Nadira Husić, član ___________________________________________

Admila Hasić, član ________________________________________

 

 

JU OŠ "Sjenjak"

Datum: 24.8.2015.

RANG LISTE KANDIDATA KOJI ISPUNJAVAJU USLOVE KONKURSA ZA NASTAVNIKE I STRUČNE SARADNIKE

 

Pozicija /Radno mjesto: 74.8. Tehički odgoj i informatika,1 zvršilac, 8 časova na određeno vrijeme, do povratka zaposlenika sa funkcije

Prezime/ime oca/ i ime

a)

bodovi za staž

/čekanje

b)pripadnost boračkoj

populaciji

i radna

obaveza

c)

mentor/

savjetn.

d)

bod sa

intervjua

e)

dodatni

bodovi

(prizna-

nja,odl.)

Ukupno

bodova

Imširović/Muhamed/

Amela

33,60

6,72

1,00

9,00

0

50,32

Dostović/Hasib/Emira

34,60

6,22

0

3,00

0

43,82

Poljić/Hasan/Mirsada

32,20

6,44

0

5,00

0

43,64

Softić/Osman/Izet

31,40

5,96

0

6,00

0

43,36

Džambić/Mujaga/

Admir

30,80

6,16

0

6,00

0

42,96

Tupkušić/Hasib/

Muhamed

33,20

0

0

9,00

0

42,20

Jusufović/Rešid/Samir

26,00

5,98

1,00

9,00

0

41,98

Jakubović/Ibrahim/

Elvir

27,40

5,48

0

9,00

0

41,88

Jahić/Nezir/Nermina

32,20

0

1,00

8,00

0

41,20

Čerkezović/Hazim/

Edina

23,60

4,48

0

9,00

0

37,08

Jamaković/ferid/Rabija

26,80

5,09

1,00

4,00

0

36,89

Osmanović/Iljaz/Aida

29,20

0

0

6,00

0

35,20

Mujić/Adem/Bernisa

23,40

4,60

0

6,00

0

34,00

Duraković/Ejub/

Mensur

18,80

0

0

5,00

0

23,80

Lolić/Muhamed/Emir

10,00

3,00

0

9,00

0

22,00

Lolić/Muhamed/Anel

9,80

2,94

0

9,00

0

21,74

Mahmutović/Mehmed/Nedim

13,40

0

0

6,00

0

19,40

Halilović/Nedžad/Miza

8,00

1,60

0

8,00

0

17,60

Džinić/Sadik/Anadin

4,20

0

0

7,00

0

11,20

 

 

 USLOVE KONKURSA (Tehički odgoj i informatika) NE ISPUNJAVAJU SLJEDEĆI KANDIDATI:

 

Pezime (Ime oca) i ime

Razlog

Kovačević/Omer/Elvir

Bez intervjua

Nuhanović/Kadir/Eldina

Bez intervjua

Beganović/Hilmo/Almira

Bez intervjua

Tomić/Mehmed/Alisa

Bez intervjua

Rizvo/Ahmo/Emir

Bez intervjua

Ključanin/Fikret/Emina

Bez intervjua

Hajdarbegović/Irfan/Mersiha

Bez intervjua

Bojić/Senada/Denis

Bez intervjua

Jahić/Enver/Selver

Bez intervjua

Salkić/Ramiz/Mirela

Bez intervjua

Komisija za bodovanje:

Indira Lukavica, predsjednik ___________________________________

Nadira Husić, član ___________________________________________

Admila Hasić, član ________________________________________

 

 

TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION