UČENIK GENERACIJE

UČENIK GENERACIJE

Na osnovu člana 56. stav (7) Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/04, 7/05 i 17/11), ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona, donosi

 P R A V I LN I K

o utvrđivanju Kriterija i načina izbora učenika generacije osnovne škole

ODJELJAK A

OPĆE ODREDBE

Član 1.

(Predmet Pravilnika)

            Ovim Pravilnikom o utvrđivanju Kriterija i načina izbora  učenika generacije osnovne škole ( u daljem tekstu: Pravilnik)  propisuje se način izbora učenika generacije završnih razreda osnovne škole u Tuzlanskom kantonu ( u daljem tekstu: Kanton).

 

Član 2.

( Uslovi za proglašenje učenika generacije)

            Učenikom generacije završnog razreda  može biti proglašen onaj učenik koji ispunjava slijedeće uslove:

            a)  da je u toku školovanja imao odličan uspjeh u svim razredima (minimalan prosjek općeg uspjeha  u svakom razredu  4,8),

            b)  da je u toku školovanja imao primjerno vladanje,

            c)  da se u toku školovanja imao zapažene rezultate  u  slobodnim aktivnostima,

                 takmičenjima, smotrama, i drugim vannastavnim aktivnostima.

 

Član 3.

(Rezultati koji se vrednuju za učenika generacije)

(1) Prilikom vrednovanja za izbor učenika generacije u obzir se uzimaju rezultati u

 radu sekcija predviđenih Godišnjim programom rada u školi, takmičenja u  znanju i stvaralaštvu iz pojedinih nastavnih  predmeta i osvajanja nagrada na  takmičenjima, učešće i osvajanje nagrada na konkursima likovnog, muzičkog, jezičkog i tehničkog stvaralaštva te  sporskim aktivnostima provedenim u organizaciji škole, Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona ( u daljem tekstu: Pedagoški zavod), Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Tuzlanskog kantona ( u daljem tekstu: Ministarstvo), te općinskih, kantonalnih, federalnih, državnih, i međunarodnih  organizacija koje se bave pitanjem odgoja i obrazovanja učenika.

(2) U cilju jednoobraznog pristupa, Pedagoški zavod će blagovremeno dostaviti srednjim školama spisak takmičenja koji će se vrednovati  u skladu sa stavom (1) ovog člana.

 (3) Za rezultate ostalih takmičenja, koja nisu jedinstvena za sve škole na Kantonu, tumačenje o samom takmičenju  na zahtjev škole daje Pedagoški zavod.

 

Član 4.

(Elementi za vrednovanje)

            Elementi koji se vrednuju pri rangiranju kandidata za učenika generacije su:

a) uspjeh u učenju i vladanju u toku osnovnog školovanja,

b) aktivnosti i doprinosi u radu sekcija škole,

c) uspjeh na takmičenjima u znanju iz pojedinih nastavnih predmeta, na konkursima,    

     revijama, smotrama, izložbama  i sportskim takmičenjima,

d) rukovođenje odjeljenskom zajednicom,

e) rezultati postignuti u vannastavnim aktivnostima,

f) kursevi informatike, stranih jezika i slično,

g) završena paralelna škola

 

Član 5.

(Oglas za učenika generacije)

(1) Pravo da bude izabran ima svaki učenik završnog razreda koji ispunjava uslove iz

člana 2. i 3. ovog Pravilnika, prijavljivanjem na oglas kojeg raspisuje  Nastavničko vijeće škole najkasije do 10. maja tekuće školske  godine.

(1) Oglas iz stava (1). ovog člana objavljuje se na oglasnoj tabli i traje sedam dana.

           

ODJELJAK B

NAČIN VREDNOVANJA AKTIVNOSTI

 

Član 6

(Način vrednovanja aktivnosti)

            (1) Aktivnosti iz člana 2.,3., i 4. ovog Pravilnika  vrednuju se na slijedeći način:

            a) opći uspjeh u svima razrednima osnovne škole-odličan uspjeh i primjerno vladanje  po formuli srednja ocjena na dvije decimale X 20 bodova ,

            b) aktivnosti i doprinosi u radu sekcija škole-za svaku sekciju u jednoj školskoj godini  po 2 boda, pri čemu se za svaki razred boduje maksimalno dvije sekcije.

            c) za učešće i osvojeno mjesto na školskom, općinskom, kantonalnom, federalnom, državnom takmičenju, školskoj olimpijadi, evropskom i svjeskom takmičenju u znanju iz pojedinih predmeta, sporta odnosno za osvojeno mjesto na konkursima likovnog, jezičkog, dramskog, recitatorskog, literalnog i tehničkog stavralaštva-revije, izložbe, smotre i slične manifestacije kandidat može dobiti slijedeći broj bodova:

           

 

 

Nivo takmičenja

 

I mjesto

 

II mjesto

 

III mjesto

 

IV mjesto

 

V mjesto

 

Učešće

1

Školsko takmičenje

 

 3 boda

 

2 boda

 

1 bod

 

   

 

 

0,5 bodova

2

Općinsko takmičenje

 

6 bodova

 

5 bodova

 

4 boda

 

3 boda

 

2 boda

 

1 bod

3

Kantonalno takmičenje

 

12 bodova

 

10 bodova

 

8 bodova

 

6 bodova

 

4 boda

 

2 boda

4

Federalno takmičenje

 

18 bodova

 

15 bodova

 

12 bodova

 

9 bodova

 

6 bodova

 

3 boda

5

Državno takmičenje

 

24 boda

 

20 bodova

 

16 bodova

 

12 bodova

 

8 bodova

 

4 boda

6

Međunarodna takmičenja

 

30 bodova

 

25 bodova

 

20 bodova

 

15 bodova

 

10 bodova

 

5 bodova

 

Ukoliko se održava samo ekipno takmičenje, kandidatu koji je bio član  ekipe pripada 30 % bodova od bodova predviđenih za pojedinačni plasman.

Bodovi se mogu dobiti samo po jednom osnovu, ili za plasman ili za učešće.

Kod  tehničkog stvaralaštva se boduje jedno priznanje i to ono koje nosi više bodova

 na smotri.

d) rukovođenja odjeljenskom zajednicom

- za svaku godinu rukovođenja odjeljenskom zajednicom ili rada u predsjedništvu odjeljenske zajednice učeniku pripada po 1 bod,

-rukovođenje Vijećem učenika (za svaku godinu rukovođenja)  po 3 bodova,

-rad u Vijeću učenika (za svaku godinu rada) po 1 boda (po ovom osnovu učenik

 može ostvariti maksimalno 10 bodova)

 

e) rezultati postignuti u vannastavnim aktivnostima (na sportskom  i kulturnom polju)

- za nastupe izvan  škole (MZ, Općini  i dr) po 1 bod, (po ovom osnovu učenik može dobiti  najviše  3 boda),

-pismene pohvale Nastavničkog vijeća za postignute rezultate u  vannastavnim aktivnostima- za svaku pohvalu po 1 bod,

 

f) van školske  aktivnosti, volontiranje  (sportske, kulturne, društvene, humanitarne, rad u nevladinim organizacijama )

- za članstvo odnosno  zapažene rezultate na sportskom, kulturnom ili humanitarnom planu  organizovanom izvan škole uz dostavljanje odgovarajućih dokaza  za svaku aktivnost na lokanom nivou po 1 bod,

-na kantonalnom nivou po 2 boda,

-na federalnom  i državnom nivou  po 3 boda,

-na međunarodnom nivou po 4 boda.

Po osnovu tačke f) učenik može dobiti  maksimalno 10 bodova,

g) kursevi

-svaki kurs sa validnim certifikatom ( npr. stranih jezika, informatike, vršnjački edukatori ili medijatori) po 1 bod ( po ovom osnovu učenik može dobiti  maksimalno 3 boda).

h) završena  paralelna škola 15 bodova.

 

ODJELJAK C.

IZBOR UČENIKA GENERACIJE

Član 7.

(Izbor učenika generacije u paralenim i specijalnim školama)

(1) Paralelne osnovne škole i specijalne škole izbor učenika generacije mogu vršiti na

osnovu dodatnih kriterija, regulisanih svojim normativnim aktom, u skladu s ovim Pravilnikom.

            (2) Kandidat za učenika generacije u paralelnoj osnovnoj  školi  koji su izveli samostalan koncert ili organizovali samostalnu izložbu na odgovarajućem nivoou, dobit će broj bodova koji je predviđen za prvo mjesto na odgovarajućem nivoou takmičenja.

 

Član 8.

(Praćenje, prikupljanje i sumiranje rezultata)

(1) Praćenje, prikupljanje prijedloga i sumiranje rezultata u školi vrši Komisija za

 izbor učenika generacije ( u daljem tekstu: Komisija).

(2) Komisiju iz prethodnog stava imenuje Nastavničko vijeće škole.

 

 

Član 9.

(Sastav Komisije)

(1) Komisiju iz člana 8. ovih Kriterija  sačinjava pet članova: pedagog škole koji je predsjednik komisije ili drugi član koga imenuje Nastavničko vijeće, dva nastavnika (po jedan iz reda nastavnika razredne nastave i nastavnik predmetne nastave), predstavnik roditelja kojeg bira Vijeće roditelja  i sekretar škole.

(2) Za člana komisije ne mogu biti birani: odjeljenske stariješine završnih razreda, kao ni razrednici koji su vodili generaciju završnog razreda,  te roditelj čije je dijete kandidat za učenika generacije.

(3) Poslovnik o radu Komisije donosi  Nastavničko vijeće škole.

 

Član 10.

(Rang lista)

(1) Nakon prikupljanja i provjere podataka, Komisija  pristupa  bodovanju.

(2) Bodovanje kandidata za učenika generacije vrši se na osnovu dokumenata iz

pedagoške dokumentacije i evidencije škole (potvrde, uvjerenja i dr.), diploma i zvaničnih izvještaja organizatora takmičenja (od općinskih do međunarodnih) i diploma/svjedodžbi paralelne škole  koje  dostavlja sam učenik  sekretaru škole.

            (3) Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova, prednost ima učenik koji

ima veći broj bodova za uspjeh u učenju. Ukoliko i po ovom osnovu učenici imaju jednak broj  bodova, prednost ima onaj  učenik koji ima veći broj bodova za uspjeh na takmičenjima. Ukoliko i po ovom osnovu dva ili više učenika imaju jednak broj bodova prednost ima onaj učenik koji ima  veći broj bodova po osnovu uspjeha na konkursima, revijama, smotrama i sportskim takmičenjima.

(4) Na osnovu broja  bodova Komisija sastavlja rang listu i dostavlja je Nastavničkom vijeću škole.

 

Član 11.

(Zapisnik o radu Komisije)

            Komisija o svom radu vodi zapisnik

 

Član 12.

(Razmatranje prijedloga Komisije i donošenje odluke)

(1)   Nastavničko vijeće škole razmatra prijedlog Komisije i donosi odluku o izboru učenika generacije škole u roku od tri dana od dana dostavljanja prijedloga Komisije.      

(2)   U školi može biti izabran samo jedn učenik generacije.

 

Član 13.

(Podnošenje žalbe)

(1) Žalba na odluku Nastavničkog vijeća podnosi se Školskom odboru  u roku od tri dana nakon proglašenja učenika generacije.

            (2) Školski odbor je dužan donijeti odluku po žalbi u roku od sedam dana od dana podnošenja žalbe.

(3) Odluka Školskog odbora je konačna.

 

Član 14.

(Dostavljanje Odluke o proglašenju učenika generacije)

            (1) Škola je dužna da do 10. juna dostavi Odluku o proglašenju učenika  generacije, biografiju i fotografiju učenika generacije Pedagoškom zavodu i Ministarstvu.

(2) Učenik generacije se proglašava javno na manifestaciji koju organizuju Ministarstvo i Pedagoški zavod.

 

 

 

 

Član 15.

(Diploma učeniku generacije)

(1) Učenik generacije dobija posebnu diplomu „ Učenik generacije“.

(2) U skladu sa materijalnim mogućnostima Ministarstva, općine, škole i drugih

zainteresovanih, učenicima generacije se mogu dodijeliti novčane nagrade i odgovarajući pokloni.

 

ODJELJAK D.

PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

 

Član 16.

(Prestanak važenja ranijeg Pravilnika)

 

Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje da važi Pravilnik o utvrđivanju Kriterija i načina izbora učenika generacije osnovne škole („Službene novine Tuzlanskog kantona“ broj: 6/11).

 

Član 17.

(Stupanje na snagu Pravilnika)

 Ovaj Pravilnik  stupa na snagu danom donošenja i objavit će se  u „Službenim

novinama Tuzlanskog kantona“.

 

 

Bosna i Hercegovina                                                                M I N I S T A R

Federacija Bosne i Hercegovine

TUZLANSKI KANTON                                         

Ministarstvo, obrazovanja,                                    Prof.dr. Nađa Avdibašić-Vukadinović

nauke, kulture i sporta

Broj: 10/1-38-7989/13

Tuzla, 17.04.2013. godine


TPL_JM-MICA_ADDITIONAL_INFORMATION